Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) αποτελεί τον κύριο πυλώνα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα. Προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στο ρόλο του, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία αναβάθμισης του παρεχόμενου έργου του αλλά και εκσυγχρονισμού της μεθοδολογίας και των μέσων της επιμόρφωσης που αξιοποιεί.


Η τηλεκπαίδευση και η μικτή εκπαίδευση είναι γνωστή μεθοδολογία για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α γενικότερα, αλλά και για το ΙΝ.ΕΠ, ειδικότερα Σε ένα χρονικό διάστημα περίπου δέκα ετών ένας μεγάλος αριθμός στελεχών του δημοσίου έχει εκπαιδευτεί από το Ινστιτούτο στη χρήση των νέων τεχνολογιών, ως μέσο για την παροχή εκπαίδευση ενώ έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί διάφοροι τίτλοι επιμορφωτικών προγραμμάτων που αξιοποιούν τη μεθοδολογία της τηλεκπαίδευσης και της μικτής εκπαίδευσης.


Κεντρική επιλογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης  αποτελεί η διεύρυνση της παροχής προγραμμάτων με τη μεθοδολογία της τηλεκπαίδευσης στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η επιλογή αυτή γίνεται:


α) καταρχάς για να δοθεί η δυνατότητα επιμόρφωσης στα στελέχη του δημοσίου που δεν μπορούν ή δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν

β) για λόγους οικονομικούς και

γ) για λόγους προσαρμογής της επιμόρφωσης που παρέχεται στη χώρα μας στις εξελίξεις που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το ΙΝΕΠ σκοπεύει το επόμενο διάστημα να ενισχύσει σημαντικά τη δραστηριότητα του σε σχέση με το σχεδιασμό και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι δράσεις αυτές θα έχουν στόχο:

1.    Την επικαιροποίηση των γνώσεων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε σχέση με θέματα που αφορούν σεμινάρια που το περιεχόμενο τους έχει τροποποιηθεί. Αυτό θα γίνει εφικτό μέσω της δημιουργίας σπονδύλων (modules) υλικού το οποίο θα εγκαθίσταται σε υπολογιστή ή θα παρέχεται μέσα από web client προσέγγιση και θα επιτρέπει την επικαιροποίηση συγκεκριμένων ενοτήτων προγραμμάτων που έχουν τροποποιηθεί, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η εκ νέου παρακολούθηση του σεμιναρίου από τους ενδιαφερόμενους.

2.    Την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των παραδοσιακών προγραμμάτων, μέσω παροχής εστιασμένων σπονδύλων cbt προσέγγισης.

3.     Την παροχή ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών δράσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω μικτής, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα αφορούν τόσο εξειδικευμένα αντικείμενα όσο και δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα.

Last modified: Thursday, 7 May 2020, 12:33 PM