Το νέο πλαίσιο διοίκησης, που απορρέει από τον νόμο 3979/2011 και σχετικούς νόμους, προωθεί αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και την ενίσχυση της άσκησης καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων μέσω νέων διαδικασιών που υλοποιούνται μέσω ΤΠΕ. Παραδείγματα των ανωτέρω αποτελούν η ψηφιακή διακίνηση εγγράφων με χρήση ψηφιακών υπογραφών καθώς και η ανάρτηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Λόγω των ανωτέρω είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας ενός συνόλου εκπαιδευτών που θα λειτουργούν στους χώρους εργασίας και θα συνεπικουρήσουν την διάχυση της σχετικής δράσης. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα που αφορούν διαθεσιμότητα εισηγητών και διαφύλαξης της παρεχόμενης ποιότητας εκπαίδευσης προτείνεται ο σχεδιασμός, πιστοποίηση και υλοποίηση του παρόντος προγράμματος εκπαίδευσης.

Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων

Το νέο πλαίσιο διοίκησης, που απορρέει από τον νόμο 3979/2011 και σχετικούς νόμους, προωθεί αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και την ενίσχυση της άσκησης καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων μέσω νέων διαδικασιών που υλοποιούνται μέσω ΤΠΕ. Παραδείγματα των ανωτέρω αποτελούν η ψηφιακή διακίνηση εγγράφων με χρήση ψηφιακών υπογραφών καθώς και η ανάρτηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Λόγω των ανωτέρω είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας ενός συνόλου εκπαιδευτών που θα λειτουργούν στους χώρους εργασίας και θα συνεπικουρήσουν την διάχυση της σχετικής δράσης. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα που αφορούν διαθεσιμότητα εισηγητών και διαφύλαξης της παρεχόμενης ποιότητας εκπαίδευσης προτείνεται ο σχεδιασμός, πιστοποίηση και υλοποίηση του παρόντος προγράμματος εκπαίδευσης.