Η συλλογή, η διαχείριση και η επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων δεδομένων που καλείστε να γνωστοποιήσετε, διέπονται από τις διατάξεις:

·         της Οδηγίας  95/46/ΕΚ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών»

·         το Νόμο 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

·          το Νόμο 4403/2016, άρθρο 14, παρ. 10

και υπόκεινται στους  περιορισμούς που αυτές ορίζουν.

Η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων,  γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»  για λογαριασμό και για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) , με σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου.

    Courses


    Help with Search courses